Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl


Huisreglement

Wij hebben in een aantal huisregels verwoord wat u binnen Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch mag verwachten en wat er van u als bezoeker wordt verwacht. Bij het betreden van het pand gelden dan ook de huisregels van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 • Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 • Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. (Hier valt ook het gebruik van slagroompatronen & lachgas onder).
 • In Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch is het verboden om te roken. Indien er geconstateerd is dat er gerookt is op de kamers zullen wij genoodzaakt zijn om € 250,00 reinigingskosten door te berekenen dan wel verwijdering uit het hotel.
 • Het gebruik van de nooddeuren is alleen toegestaan in geval van nood.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Daarnaast is het verboden door woord of gebaar, onze bezoekers en medewerkers (seksueel) te intimideren.
 • Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, wij schenken daarom geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 • Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 • Om de rust, orde en veiligheid binnen het hotel te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 • Kamers en openbare ruimtes mogen niet voor bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt tenzij met de directie is overeengekomen.
 • De medewerkers van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Wij stellen het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 • Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch, geschiedt op eigen risico. U dient uw auto ook te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Als uw geparkeerde auto gevaar of hinder veroorzaakt, kan deze worden weggesleept.
 • Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch hanteert een bewaartermijn van 1 maand bij gevonden voorwerpen.
 • Bij het betreden van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch gaat u akkoord met cameratoezicht om u en uw eigendommen te beschermen. Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing, boete of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Hotel Van der Valk Nuland – ’s-Hertogenbosch. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.